Ubytování v centru historického města Litovel
tel.: +420 607 077 800    skype: mlynice.ubytovani.litovel    email: litovelmlynice@gmail.com    
Menu

Ubytovací řád

mlynice.com » Ubytovací řád

Apartmány a Ubytování Mlýnice 

Ubytovací řád upravuje práva a povinnosti ubytovaných a ubytovatele v Apartmánech a Ubytování Mlýnice, podmínky užívání a provozování ubytovacího zařízení, jakož i ostatní vzájemné právní vztahy.

Právo na ubytování v Apartmánech a Ubytování Mlýnice vzniká na základě řádně uzavřeného smluvního vztahu o ubytování mezi ubytovatelem a ubytovaným. Smluvní vztah je uzavřen, dojde-li mezi ubytovatelem a ubytovaným k dohodě o termínu ubytování, době ubytování, počtu osob a o ceně za ubytování.  

I. Podmínky a způsob ubytování

1. Apartmány a Ubytování Mlýnice (dále jen "ubytovatel") jsou oprávněny ubytovat jen hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem případně povolením k pracovnímu pobytu nebo jiným platným průkazem totožnosti (do těchto průkazů nespadá řidičský průkaz). Údaje z dokladu totožnosti budou zapsány do ubytovací knihy.

2. Podmínky zpracování osobních údajů hostů v souladu s GDPR se řídí interní směrnicí ubytovatele, která je v otevírací době k dispozici na recepci. Ubytovatel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případně vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem a místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je ubytovatel povinen uchovávat osobní údaje o hostech po dobu 6 let. Osobní údaje nebudou použity k marketingovým účelům.

3. Pokud se host neprokáže platným průkazem totožnosti, je ubytovatel oprávněn ubytování hostovi odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb o pobytu cizinců na území ČR.

4. Po zapsání do ubytovací knihy, nejpozději v den příjezdu, uhradí host celkovou cenu za ubytování nebo doplatek za ubytování (v případě předchozího uhrazení zálohy) dle sjednané ceny nebo platného ceníku. V případě neuhrazení celkové ceny nebo doplatku si ubytovatel vyhrazuje právo hosta neubytovat.

5. Na základě objednaného ubytování se klient v den příjezdu může ubytovat v době od 13.00 do 19.00, pokud není předem písemně dohodnut a potvrzen jiný požadavek. Do té doby ubytovatel pro hosta apartmán rezervuje. Na přesném čase příjezdu je potřeba se domluvit s ubytovatelem. Za pozdní příjezd (po 19.00) si ubytovatel vyhrazuje právo účtovat poplatek (více viz platný ceník). Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady.

6. Host, který trvá na ubytování před 10.00, je povinen zaplatit plnou cenu za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl s ubytovatelem jinak.

7. Host uvolní apartmán nejpozději do 10.00, pokud nebylo dopředu dohodnuto jinak. Pokud host neuvolní apartmán do 10.00, může mu ubytovatel účtovat pobyt za celý následující den.

8. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat hosta, který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

II. Zodpovědnost ubytovatele a hosta

9. Ubytovatel nezodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení a ani za škody na jeho osobních věcech. Doporučujeme hostům, aby šperky, peníze a jiné cennosti neponechávali v apartmánech.

10. Host zodpovídá za škodu způsobenou na zařízení v pokoji, ve společných prostorách domu a ve dvorním traktu, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj či apartmán vyřazen z provozu. V případě zničení nebo poškození majetku ubytovacího zařízení, má ubytovatel právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci. Je v zájmu hosta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji.

11. Host jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil host.

12. V případě škody na majetku ubytovatele způsobené hostem je host povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu, nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu hosta, splatné do 10 dní od doručení hostovi za předpokladu, že ubytovatel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody. V případě, že host odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení v souladu s podmínkami tohoto ubytovacího řádu, je ubytovací zařízení oprávněno účtovat hostovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.

13. Host má právo požadovat odstranění vady, vztahující se k funkčnosti a vybavení pokoje. Host je zároveň povinen hlásit zjištěné škody a závady ubytovateli. Ubytovatel dbá na odstranění závad bez zbytečných průtahů, taktéž zodpovídá za technický a hygienický stav pokojů.

14. Parkování vozidel hostů je možné v uzavřeném dvorním traktu na předem vyhrazených místech. Kapacita parkování je omezená. Pro hosty je vyhrazeno 9 parkovacích míst. (1 apartmán = 1 parkovací místo)
Na parkovišti není možné parkovat vozidlo, ze kterého unikají provozní kapaliny (olej, chladící kapalina, palivo). Únik provozních kapalin je považován za poškození majetku ubytovatele a ubytovatel si vyhrazuje vyúčtovat nastalou škodu.

15. Ubytovatel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovišti ubytovacího zařízení. Doporučujeme hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Ubytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovišti vůči třetím osobám. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku ubytovacího zařízení vozidlem hosta.

16. Jakýkoliv majetek zanechaný (zapomenutý) hostem v ubytovacím zařízení po skončení ubytování, bude hostovi zaslán pouze na jeho žádost, a to na náklady a riziko takového hosta. Ubytovací zařízení uchovává zapomenuté předměty po dobu 14 dní a poté si vyhrazuje právo tyto věci zničit.

III. Všeobecná pravidla ubytování

17. V celém objektu ubytovacího zařízení platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
V případě porušení tohoto zákazu má ubytovatel právo požadovat poplatek 2000,- Kč. V případě opakovaného porušení zákazu je ubytovatel oprávněn okamžitě zrušit ubytování hosta bez náhrady.

18. Host obdrží při nástupu do ubytovacího zařízení od ubytovatele klíč od apartmánu, čip k ovládání hlavní brány a vstupních dveří do domu, případně klíč od kóje k uložení kol. Při ztrátě klíčů nebo jiném zneužití klíčů je ubytovatel oprávněn žádat náhradu škody, a to ve výši 1000,- Kč za každý jeden kus klíče a 300,- Kč za otevírací čip, případně náhradu za škodu na majetku, byla-li mu způsobena.

19. Host užívá apartmán na dobu, kterou sjednal s ubytovatelem.

20. Přijímání návštěv hostem v ubytovacím zařízení není možné, pokud se host s ubytovatelem nedohodli jinak.

21. Hostovi není dovoleno bez souhlasu ubytovatele přemisťovat zařízení a nábytek z důvodu možného poškození povrchu podlahové krytiny a zařízení a vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

22. V ubytovacím zařízení není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon apod.) a elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, zubní kartáček, atd.).

23. Nabíjení akumulátorů elektrokol je zpoplatněno paušální denní částkou, viz platný ceník.

24. Hostům není dovoleno vnášet do pokojů kola, dětské kočárky, dětské vozíky. K uložení těchto věcí slouží kolárna či kóje.

25. Psi a jiná zvířata se mohou pohybovat v areálu ubytovacího zařízení jen se souhlasem ubytovatele na základě předchozí rezervace a po prokázání nezávadného zdravotního stavu zvířete. Cena za ubytování zvířete se účtuje dle platného ceníku. Na ubytováni domácích mazlíčků se vztahují následující opatření:
- do ubytovacího zařízení mohou pouze domácí zvířata, středního plemene do 25 kg
- psi a jiná zvířata nesmí užívat lůžka nebo jiná zařízení sloužící k odpočinku hostů (je potřeba mít vlastní pelíšek nebo deku)
- na krmení psů a jiných zvířat nesmí být požito nádobí, které je součástí kuchyňky apartmánu a slouží k přípravě nebo podávání jídla hostům
- zvíře nesmí svým projevem rušit ostatní hosty
- zvíře nesmí zůstat bez dozoru chovatele (hosta) v apartmánu samo
- v případě jakéhokoliv poškození zařízení ubytovatele zvířetem je host povinen uhradit škodu v plné výši
- za zvíře zodpovídá host, který zvířeti pobyt v apartmánu umožnil
- v případě porušení výše uvedených pravidel bude hostovi za dodatečný úklid pokoje nebo prostor znečistěných zvířetem účtován dodatečný poplatek ve výši 1000,- Kč
- ubytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat případné náklady za znečistění, které budou převyšovat výše uvedenou částku

26. V prostoru ubytovacího zařízení a přilehlých prostorách je přísný zákaz užívání omamných a psychotropních látek.

27. Host v prostorách ubytovacího zařízení nesmí nosit zbraň ani střelivo.

28. V případě delšího pobytu než 1 týden je po týdnu měněno ložní povlečení a ručníky. Základní úklidové prostředky jsou součástí apartmánu. Během týdenního pobytu se úklid na apartmánech neprovádí.

29. V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin je v apartmánech a ve společných částech ubytovacího zařízení režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem. Za rušení nočního klidu může být host požádán o zaplacení poplatku ve výši 1000,- Kč.

30. Před odchodem je host povinen v apartmánu uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout televizi, rychlovarnou konvici, sklokeramickou desku, troubu, zavřít okna, dveře.

31. Po skončení pobytu je host povinen uvést kuchyňku do původního stavu, pokud byla použita. Vynést odpadky. Za dodatečný úklid si ubytovatel vyhrazuje právo účtovat poplatek 200,- Kč. Dále je host povinen zanechat klíče od apartmánu na stole v pokoji - apartmánu a zavřít za sebou vstupní dveře do apartmánu.

32. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit a dodržovat ustanovení tohoto ubytovací řádu. V případě, že host nebude dodržovat ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté délky pobytu bez náhrady.

Přejeme Vám příjemný pobyt a těšíme se na Vaše další návštěvy.

V platnosti od 1.6.2017

Parkování
Ubytování
Sprchaa WC na pokoji
WiFi zdarma
Nekuřácké
Kavárna
Fit centrum

Nastavení souborů cookies
Tento web používá soubory cookie, které pomáhají fungování webu, zajištění bezpečnosti a také ke sledování vaší interakce s naším webem.  více informací
Přijmout nezbytné
Přijmout vše