Ubytování v centru historického města Litovel
tel.: +420 607 077 800    skype: mlynice.ubytovani.litovel    email: litovelmlynice@gmail.com    

Ubytovací řád

mlynice.com » Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD

Apartmány a Ubytování Mlýnice Litovel

1. Ubytovat je možné pouze hosta, který se prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem případně povolením k pracovnímu pobytu) NE ŘIDIČSKÝM PRŮKAZEM. Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.

2. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, je ubytovací zařízení oprávněno ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb pro zahraniční klienty.

3. Po zapsání do ubytovací knihy uhradí host celkovou cenu za ubytování dle platného ceníku. Platba se provádí v hotovosti či bezhotovostně, platebními kartami, přičemž ne vždy jsme připraveni při platbě v hotovosti na rozměňování peněz a proto je žádoucí, aby měl host přesnou sumu za ubytování nachystanou. V případě, že host nemá přesnou sumu, může mu být alternativně rozdíl zaslán na jeho bankovní účet převodem.

4. Ubytované osoby jsou povinny seznámit se a řídit se ubytovacím řádem, vyvěšenými protipožárními směrnicemi a pokyny personálu Mlýnice.

5. Každý ubytovaný host je povinen se seznámit s ustanoveními tohoto ubytovacího řádu a ustanoveními požárních poplachových směrnic, umístěných v komunikačních chodbách Mlýnice a také se těmito ustanoveními řídit.

6. Uzavřením smlouvy o ubytování (rozumí se provedením rezervace jakýmkoliv způsobem, případně převzetím klíčů od apt. a zaplacením ceny za ubytováním) se ubytovaný zavazuje zařízení užívat v souladu s ubytovacím řádem.

7. Host užívá pokoj či apartmán na dobu, kterou sjednal s provozovatelem.

8. Příjezd a ubytování zpravidla do 19:00, odjezd zpravidla do 10:00. Na přesném čase je nutné se dohodnout s ubytovatelem, přičemž si ubytovací zařízení vyhrazuje právo na poplatek za pozdní check-out i check-in.

9. Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den a hodinu, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady.

10. Host zodpovídá za škodu jím vzniklou - způsobenou v prostorách vyhrazených k ubytování, ve společných prostorách domu a ve dvorním traktu a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj či apartmán vyřazen z provozu. Mlýnice má právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci. Je v zájmu hosta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Host jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil host. V případě škody na majetku Mlýnice způsobené hostem je host povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu, nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu hosta, splatné do 10 dní od doručení hostovi za předpokladu, že provozovatel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody. V případě, že host odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení v souladu s podmínkami tohoto ubytovacího řádu, je ubytovací zařízení oprávněno účtovat hostovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.


11. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích, v apartmánech.

12. V apartmánech nesmí ubytovaný bez souhlasu správce přemisťovat zařízení, nábytek z důvodu možného poškození povrchu podlah a zařízení.

13. V celém objektu je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ a používání otevřeného ohně ! Ignorování tohoto zákazu je důvodem k okamžitému zrušení pobytu bez možnosti náhrady.

14. Kuchyňské elektrospotřebiče a zařízení se mohou používat výhradně k přípravě potravin.

15. Host je povinen hlásit zjištěné škody a závady neprodleně správci. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíč od apartmánu a čip k ovládání hlavní brány a vstupních dveří do domu. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit proti jejich odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v apartmánu ubytovány. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli náhradu ve výši 1000.- Kč za každý jeden kus klíče a 300,- Kč za otevírací čip - tag. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady způsobené škody.

16. Host je plně zodpovědný za děti.

17. Host je povinen: - uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku. - řádně využívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu v pokoji / apartmánu, před ukončením pobytu uvést kuchyňku do původního stavu, pokud byla použita (za neuvedení kuchyňky do původního stavu se účtuje částka 200,- Kč). - bez průtahu oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování. - pozdější odjezd musí host nahlásit – (dohodnout si s ubytovatelem) den předem (za nedohodnutý pozdní odjezd se účtuje částka 300,- Kč za osobu za každé dvě započaté hodiny).

18. Host nesmí bez souhlasu provozovatele: - přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě – přijímat návštěvy na pokoji– uvádět adresu jako místo podnikání.

19. V objektu Mlýnice a v pokojích nesmí bez povolení ubytovaný používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně, případně nabíječku telefonu či osobního počítače.

20. Nabíjení akumulátorů elektro kol je zpoplatněno paušální denní sazbou dle ceníku.

21. Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí, sedacích souprav a nábytku před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu

22. Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

23. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a hygienický stav pokojů.

24. V době od 22:00 hodin do 6:00 hodin je v pokojích a apartmánech a ve společných částech domu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem. Za rušení nočního klidu může být host požádán o zaplacení sankce ve výši 1000,-Kč

25. Parkování uzamčených vozidel a kol je umožněno na přilehlém parkovišti ve dvoře domu, případně v oblouku příjezdové cesty před branou od hlavní pozemní komunikace. Provozovatel neručí za případné škody na vozidlech.

26. V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky a ložní povlečení, nebo dle dohody ubytovaného se správcem i častěji. Základní úklidové pomůcky jsou součástí sociálního zařízení. Během týdenního pobytu se úklid v pokojích / apartmánech neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1 x týdně na vyžádání.

27. Ubytování s domácími zvířaty je možné po domluvě s provozovatelem a po prokázání nezávadného zdravotního stavu zvířete. Je zpoplatněno. Domácí zvíře nesmí zůstat na apartmánu bez dozoru chovatele – hosta.

28. Při odchodu z apartmánu i v průběhu ubytování je ubytovaný povinen uzavřít okna, dveře, vodovodní uzávěry a vypnout elektrické spotřebiče (rychlovarnou konvici, toustovač, kávovar, sklokeramickou či indukční varnou desku, elektrickou troubu, mikrovlnnou troubu, televizi, světla a lampy, fén).

29. Po skončení pobytu je ubytovaný povinen klíč nechat klíče na stole v pokoji - apartmánu a zavřít za sebou vstupní dveře.

30. Pokud je ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek a nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do Mlýnice a provozovatel má právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení poplatků za pobyt.

31. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto řádu. V případě, že je host hrubým způsobem poruší, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení poplatků za pobyt.

32. Host není oprávněn pořizovat, respektive zveřejňovat jakékoliv videonahrávky či fotografie pořízené nebo související v/s ubytovacím zařízení(m) a to s bezpečnostních důvodů.

33. Pokud se po odjezdu hosta zjistí ztráta věcí na pokojích (ručníky, ložní povlečení…), ubytovatel využije všech zákonných možností pro zajištění náhrady škody.


Přejeme Vám příjemný pobyt a budeme se těšit na další Vaše návštěvy.

Platnost od 1.1. 2016

Parkování
Ubytování
Sprchaa WC na pokoji
WiFi zdarma
Nekuřácké
Kavárna
Fit centrum
Náš web využívá soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. zavřít